قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی الهيات و معارف اسلامي

3 نفر قبولی های پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري در رشته ی الهيات و معارف اسلامي
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

الهيات و معارف اسلامي

پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري3 پرديس شهيد باهنر - شيراز 10 پرديس امام خميني - گرگان10 پرديس نسيبه - تهران2 پرديس حضرت معصومه - قم27 پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد12 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد24 پرديس بنت الهدي صدر - رشت9 پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)13 پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد13 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)8 پرديس شهيد بهشتي - مشهد30 پرديس علامه طباطبايي - اروميه8 پرديس امام علي - رشت15 پرديس شهيد رجايي - شيراز11 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان11 پرديس شهيد رجايي - اروميه8 پرديس علامه طباطبايي - اردبيل8 دانشگاه شهيد مطهري2 پرديس آيت اله طالقاني - قم22 دانشگاه تبريز13 دانشگاه فردوسي - مشهد20 پرديس دکتر شريعتي - ساري13 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز9 دانشگاه تهران16 دانشگاه بوعلي سينا - همدان12 دانشگاه اصفهان5 پرديس شهيد پاک نژاد - يزد9 دانشگاه الزهرا(س) - تهران8 دانشگاه سمنان17 پرديس شهيد چمران - تهران1 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار6 دانشگاه شهيد چمران اهواز10 دانشگاه اردکان6 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان8 دانشگاه ياسوج10 دانشگاه قم21 دانشگاه مازندران - بابلسر24 پرديس شهيد مفتح - شهرري8 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين3 دانشگاه كاشان3 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد7 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز2 دانشگاه ايلام13 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان15 دانشگاه رازي کرمانشاه6 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز10 دانشگاه لرستان - خرم آباد1 دانشگاه ولايت - ايرانشهر6 دانشگاه جهرم3 دانشگاه زنجان2 دانشگاه بيرجند1 دانشگاه شيراز1 دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان8 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل5 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان6

آموزش الهيات -پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري

نورحسینی مائده

از نوشهر

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

مطهری نیا فاضله سادات

از ساري

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

عابدی مائده

از بابل

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان
6/10/2023 6:33:45 PM
Menu