قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی جغرافيا

10 نفر قبولی های پرديس نسيبه - تهران در رشته ی جغرافيا
7نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
7 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

جغرافيا

پرديس نسيبه - تهران10 پرديس امير کبير - كرج8 پرديس شهيد بهشتي - زنجان6 پرديس امام سجاد - بيرجند10 پرديس شهيد باهنر - بيرجند3 پرديس شهيد مدرس - سنندج7 دانشگاه اروميه1 دانشگاه تهران25 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران6 پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج9 پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس4 دانشگاه اصفهان5 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان3 پرديس شهيد چمران - تهران5 دانشگاه فردوسي - مشهد21 دانشگاه تبريز17 دانشگاه شيراز6 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)16 دانشگاه يزد5 دانشگاه مراغه6 دانشگاه لرستان - خرم آباد4 دانشگاه مازندران - بابلسر17 دانشگاه رازي کرمانشاه3 دانشگاه زنجان7 دانشگاه شهيد چمران اهواز5 دانشگاه دامغان3 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس2 دانشگاه كردستان - سنندج5 دانشگاه گيلان - رشت6 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار7 دانشگاه بيرجند12 دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)7 دانشگاه گلستان - گرگان9 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل8 دانشگاه ياسوج8 دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان5 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان4 دانشگاه بزگمهر قاينات5 دانشگاه زابل7 دانشگاه جيرفت9

آموزش جغرافيا-پرديس نسيبه - تهران

یگانگی بهاره

از گچساران

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

پرهیز سیده حلیمه

از ياسوج

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

قاسمی سارا

از فراشبند

2 سال

فرهنگيان

ملائی نگین

از آباده

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

قزاق رحیمه

از گرگان

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

قاسمی الهه

از گتوند

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

محمودوند نازنین

از خرم آباد

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

خسروی زهرا

از اسلام‌شهر

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

صالح نژاد سیده مژگان

از دهدشت

1 سال

فرهنگيان

پهلوان مارال

از آمل

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان
6/10/2023 5:49:56 PM
Menu