قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی مردم شناسي

3 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی مردم شناسي
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مردم شناسي-دانشگاه تهران

فیضی زهرا

از تكاب

4 سال

روزانه

لریان ناهید

از يزد

3 سال از دهم

روزانه

دلداده ممقانی احسان

از ممقان

2 سال از يازدهم

روزانه
6/6/2023 4:05:05 AM
Menu