قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی باستانشناسي

7 نفر قبولی های دانشگاه شهيد بهشتي - تهران در رشته ی باستانشناسي
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

باستانشناسي-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

فیضی مریم

از حويق

3 سال

روزانه

طیبی مرضیه

از خرم‌بيد

3 سال

روزانه

اقاجانی پگاه

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

مرشدی غزل

از شيراز

1 سال از دوازدهم

روزانه

ایزدی آی لار

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

کلانتری سرچشمه فائزه

از يزد

1 سال از دوازدهم

روزانه

عرفانی هما

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:26:39 AM
Menu