قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی علوم قضايي

16 نفر قبولی های دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري در رشته ی علوم قضايي
8نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
8 نفر

علوم قضايي-دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري

رضازاده سیدمهدی

از فريدون كنار

8 سال

روزانه

کریمی مهدی

از جويبار

4 سال از نهم

روزانه

عامری عرفان

از كاشمر

4 سال از نهم

روزانه

عظیمی میرحسین

از تبريز

3 سال از دهم

روزانه

خیرآبادی علی

از سبزوار

3 سال از دهم

روزانه

یوسفی محمدجواد

از آمل

2 سال از يازدهم

روزانه

صوفی عرفان

از آمل

2 سال از يازدهم

روزانه

حسینی سیدعلی

از بجنورد

2 سال از يازدهم

روزانه

محدثی عرفان

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه

صفویه محمدرضا

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

رفوگر سیدمحمد

از يزد

1 سال از دوازدهم

روزانه

حسینی سیدحمیدرضا

از بهارستان

1 سال

روزانه

موسوی علی

از خدابنده

1 سال از دوازدهم

روزانه

ملک ثابت علی

از يزد

1 سال از دوازدهم

روزانه

شکراله زاده متین

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

منصوری احمد

از تهران

1 سال

روزانه
6/2/2023 5:46:21 AM
Menu