قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی آموزش ابتدايي

19 نفر قبولی های پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد در رشته ی آموزش ابتدايي
10نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
10 نفر
1 سال دانش آموز کانون
9 نفر

آموزش ابتدايي

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد19 پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري45 پرديس امام سجاد - بيرجند24 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان41 پرديس امام جعفر صادق - بجنورد17 پرديس حضرت معصومه - قم20 پرديس شهيد باهنر - شهركرد11 پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان22 پرديس زينب کبري (س) - اراك25 پرديس امام خميني - گرگان28 پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز62 پرديس فاطمه الزهرا (س) - زنجان11 پرديس بنت الهدي صدر - رشت32 پرديس شهيد باهنر - همدان31 پرديس كوثر - ياسوج11 پرديس بنت الهدي صدر-قزوين12 پرديس بنت الهدي صدر - سنندج19 پرديس شهيد باهنر - شيراز 39 پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج24 پرديس شهيد باهنر - بيرجند29 پرديس بحرالعلوم - شهركرد7 پرديس امام محمد باقر - بجنورد24 پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد18 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد81 پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه16 پرديس شهيد پاک نژاد - يزد26 پرديس شهيد بهشتي - زنجان31 پرديس شهيد باهنر - كرمان43 پرديس شهيد چمران - تهران4 پرديس شهيد مدرس - سنندج35 پرديس امير کبير - كرج29 پرديس شهيد رجايي - قزوين11 پرديس شهيد مقصودي - همدان23 پرديس علامه اميني - تبريز72 پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل15 پرديس نسيبه - تهران42 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز74 پرديس علامه طباطبايي - اروميه38 پرديس دکتر شريعتي - ساري48 پرديس شهيد رجايي - شيراز68 پرديس شهيد باهنر - اصفهان43 پرديس شهيد مدرس - ايلام6 پرديس بنت الهدي صدر - بوشهر6 پرديس شهيد رجايي - سمنان18 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان54 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان19 پرديس علامه طباطبايي - اردبيل23 پرديس شهيد بهشتي - مشهد127 پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)58 پرديس شهيد رجايي - اروميه50 پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس27 پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد36 پرديس آيت اله طالقاني - قم16 پرديس امام جعفر صادق - ايلام11 پرديس شهيد باهنر - اراك17 پرديس امام علي - رشت28 پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج9 پرديس شهيد رجايي - كرمانشاه14 پرديس رسالت - زاهدان35 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز34 پرديس شهيد مفتح - شهرري4 پرديس شهيد مطهري - زاهدان32 پرديس علامه طباطبايي - بوشهر2

آموزش ابتدايي-پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

کهدوئی زهرا

از يزد

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

عزیزی زارچ زهرا

از يزد

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

کبیریان فاطمه

از مهريز

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

حسنی هانیه السادات

از ابركوه

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

شیخ زاده ریحانه

از يزد

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

جعفرپور معصومه

از يزد

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

اسداللهی مرضیه

از يزد

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

زارع زهرا

از يزد

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

محسنی شقایق

از يزد

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

رستگار احمدآبادی اکرم

از يزد

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

نصراللهی نصرآباد زهرا

از يزد

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

بناء یزدی ریحانه

از اردكان

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

صالحی فاطمه

از ابركوه

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

باغیانی باغشاهی زهرا

از يزد

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

شریفی دهشیری ریحانه

از يزد

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

کریمی حانیه

از يزد

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

کریمی محمودآبادی فاطمه

از ميبد

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

فلاح زاده فاطمه

از ابركوه

1 سال

فرهنگيان

زارعی محمودآبادی زینب

از ميبد

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان
6/6/2023 3:42:49 AM
Menu