قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی اديان و مذاهب

4 نفر قبولی های دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران) در رشته ی اديان و مذاهب
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

اديان و مذاهب-دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران)

شاهباز محدثه

از تهران

1 سال از دوازدهم

غير انتفاعي

رحمانی نازنین

از تهران

1 سال

غير انتفاعي

حیات الغیبی سید رضا

از خرم آباد

1 سال از دوازدهم

غير انتفاعي

قاضی سید محمد حسین

از تهران

1 سال از دوازدهم

غير انتفاعي
6/2/2023 6:24:14 AM
Menu