قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی تربيت بدني و علوم ورزشي

9 نفر قبولی های پرديس امام خميني - گرگان در رشته ی تربيت بدني و علوم ورزشي
6نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
4 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

تربيت بدني و علوم ورزشي

پرديس امام خميني - گرگان9 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد12 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان10 پرديس بنت الهدي صدر - بوشهر2 پرديس نسيبه - تهران4 پرديس شهيد بهشتي - مشهد13 پرديس علامه طباطبايي - اروميه14 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان8 دانشگاه تهران4 پرديس شهيد باهنر - اصفهان2 پرديس شهيد مدرس - سنندج3 پرديس شهيد چمران - تهران1 پرديس رسالت - زاهدان2 دانشگاه الزهرا(س) - تهران7 دانشگاه تبريز3 پرديس علامه طباطبايي - بوشهر4 پرديس شهيد رجايي - اروميه8 پرديس شهيد پاک نژاد - يزد6 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز3 دانشگاه يزد3 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز3 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس1 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران6 دانشگاه كاشان5 دانشگاه فردوسي - مشهد11 دانشگاه شيراز3 دانشگاه اصفهان4 دانشگاه جهرم1 دانشگاه بوعلي سينا - همدان3 دانشگاه نيشابور4 دانشگاه قم5 دانشگاه اروميه4 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار8 دانشگاه شهرکرد7 دانشگاه خوارزمي تهران3 دانشگاه گيلان - رشت6 دانشگاه مازندران - بابلسر14 دانشگاه بيرجند8 دانشگاه رازي کرمانشاه3 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز3 دانشگاه صنعتي شاهرود1 دانشگاه شهيد چمران اهواز5 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان5 دانشگاه زنجان3 دانشگاه اراک 5 دانشگاه زابل3 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان2 دانشگاه لرستان - خرم آباد3 دانشگاه سمنان8 دانشگاه ايلام3 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل4 دانشگاه كردستان - سنندج5 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان1

آموزش تربيت بدني-پرديس امام خميني - گرگان

رجبلو فاطمه

از آزادشهر

3 سال از دهم

فرهنگيان

چاکری فاطمه

از نور

3 سال از دهم

فرهنگيان

عزیزی شلیمکی الناز

از ساري

3 سال از دهم

فرهنگيان

قزلجه نادیا

از آزادشهر

3 سال

فرهنگيان

یوسفی حانیه

از ساري

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

پهلوانی دوجی حدیثه

از گنبد

2 سال

فرهنگيان

حزبی فرناز

از بندرتركمن

1 سال

فرهنگيان

اونق فاطمه

از كردكوي

1 سال

فرهنگيان

پهلوانی دوجی حدیثه

از دماوند

1 سال

فرهنگيان
6/2/2023 5:23:58 AM
Menu