قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی ايران شناسي

7 نفر قبولی های دانشگاه بوعلي سينا - همدان در رشته ی ايران شناسي
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

ايران شناسي-دانشگاه بوعلي سينا - همدان

نادی انسیه

از همدان

2 سال

روزانه

اهور گلناز

از همدان

2 سال از يازدهم

روزانه

پادیار آیدا

از قروه درجزين

1 سال

روزانه

بیات شکیبا

از ملاير

1 سال از دوازدهم

روزانه

کبریایی ملیکاسادات

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

دینی ملیکا

از همدان

1 سال از دوازدهم

روزانه

احمدی مرز عبیدی معصومه

از همدان

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 6:19:14 PM
Menu