قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی گردشگري

6 نفر قبولی های دانشگاه هنر اصفهان در رشته ی گردشگري
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

گردشگري-دانشگاه هنر اصفهان

محمدی راهله

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

رئیسی مهرداد

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

ریاحی روحی سعید

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

پژم متین

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

قندهاری زهرا

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

فلاح پرویزی نگار

از شاهين شهر

1 سال

روزانه
6/6/2023 3:25:43 AM
Menu