قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی زبان و ادبيات ترکي و آذري

3 نفر قبولی های دانشگاه تبريز در رشته ی زبان و ادبيات ترکي و آذري
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

زبان و ادبيات ترکي و آذري

زبان و ادبيات ترکي و آذري-دانشگاه تبريز

ادیب سقین سرا نسیم

از تبريز

1 سال از دوازدهم

روزانه

کربلائی فاطمه

از تبريز

1 سال از دوازدهم

روزانه

قاسم نژاد زهرا

از مهربان

1 سال

روزانه
6/10/2023 7:05:06 PM
Menu