قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم تربيتي

4 نفر قبولی های دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران در رشته ی علوم تربيتي
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

علوم تربيتي-دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران

جوانبخت آتدره سی معصومه

از اسلام‌شهر

4 سال

غير انتفاعي

فرازنده رقیه

از كرج

2 سال

غير انتفاعي

نجارزاده شهرزاد

از اسلام‌شهر

1 سال

غير انتفاعي

شادل آیدا

از تهران

1 سال

غير انتفاعي
6/6/2023 3:38:44 AM
Menu