قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم قرآني

4 نفر قبولی های دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) در رشته ی علوم قرآني
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

علوم قرآن و حديث-دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

اسحاقیان بک فاطمه

از چناران

4 سال از نهم

روزانه

شکوهی فرد مهدیه

از قم

3 سال

روزانه

درویشی سپیده

از اسلام آبادغرب

2 سال

نوبت دوم

کریم نسائی تهمینه

از همدان

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:25:57 AM
Menu