قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی فقه و حقوق

2 نفر قبولی های دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) در رشته ی فقه و حقوق
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

فقه و حقوق اسلامي-دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

محمدی فیروزجائی فاطمه

از بابل

4 سال

نوبت دوم

ثقفی زهرا

از تهران

1 سال

نوبت دوم
6/6/2023 2:14:12 AM
Menu