قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی فلسفه

2 نفر قبولی های دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران) در رشته ی فلسفه
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

فلسفه و عرفان اسلامي-دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران)

واثقی راد مطهره

از قم

1 سال از دوازدهم

غير انتفاعي

همتی آتنا

از تهران

1 سال

غير انتفاعي
6/6/2023 3:32:45 AM
Menu