قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی دندانپزشکي

33 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران در رشته ی دندانپزشکي
31نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
4 نفر
4 سال دانش آموز کانون
7 نفر
3 سال دانش آموز کانون
11 نفر
2 سال دانش آموز کانون
9 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

دندانپزشکي

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران33 دانشگاه علوم پزشکي تهران32 دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)1 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج15 دانشگاه علوم پزشکي شيراز31 دانشگاه علوم پزشکي تبريز36 دانشگاه علوم پزشکي يزد19 دانشگاه علوم پزشکي مشهد32 دانشگاه علوم پزشکي بابل22 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان32 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت25 دانشگاه علوم پزشکي قزوين16 دانشگاه علوم پزشکي همدان21 دانشگاه علوم پزشکي اروميه23 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج11 دانشگاه علوم پزشکي كرمان25 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل24 دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان14 دانشگاه علوم پزشکي قم16 دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان15 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند24 دانشگاه علوم پزشکي كاشان11 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد23 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد12 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري24 دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان10 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان26 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه19 دانشگاه علوم پزشکي زنجان20 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز30 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان8 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر15 دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان9 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان22 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد17 دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان11 دانشگاه علوم پزشکي سمنان20 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس11 دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان11 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان6 دانشگاه علوم پزشکي ايلام10 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان12 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران11 دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان8 دانشگاه علوم پزشکي اراک17 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج14 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان5 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان9 دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان6 دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان7 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان16 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان11 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس(دانشکده دندانپزشکي) 2 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان6 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان39

دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

کفایتی پریسا

از لاهيجان

8 سال از پنجم دبستان

روزانه

گرجی زاد منصور

از بهشهر

8 سال از پنجم دبستان

روزانه

رامشینی صادق

از سبزوار

5 سال از هشتم

روزانه

رستمی عرفان

از شهريار

5 سال

روزانه

باقری شیما

از لاهيجان

4 سال از نهم

روزانه

اکبرزاده فتح آبادی زینب

از كرمان

4 سال از نهم

روزانه

نوری سجاد

از اسفراين

4 سال از نهم

روزانه

اشرفی مهنا

از تبريز

4 سال از نهم

روزانه

بیگ زاده جلالی ابوالفضل

از كرمان

4 سال

روزانه

عزتی پارسا اتابک

از تبريز

4 سال از نهم

روزانه

بروجردی کریمی پرهام

از ورامين

4 سال

روزانه

ترکمان محمد سجاد

از بروجرد

3 سال از دهم

روزانه

عباس زاده علی

از قم

3 سال از دهم

روزانه

سیدی سیده سارا

از بجنورد

3 سال از دهم

روزانه

قریبی عرفان

از تبريز

3 سال از دهم

روزانه

امیری زهرا

از شهركرد

3 سال از دهم

روزانه

عباسی مهدی

از ميانه

3 سال از دهم

روزانه

عباسی کیانا

از همدان

3 سال از دهم

روزانه

کشاورز فاطمه

از شيراز

3 سال از دهم

روزانه

راستی بروجنی محمدحسین

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

پورمند طاها

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

غلامی پوریا

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

مدنی سیدمهدی

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

مرسلی رها

از تبريز

2 سال از يازدهم

روزانه

دلیل علی

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

قنبرعلی فاطمه

از قم

2 سال از يازدهم

روزانه

گلی فروشانی سجاد

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

رادمهر شایان

از فرديس

2 سال از يازدهم

روزانه

فلاح رحمت آبادی حامد

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

عباسی زاده کیمیا

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

منافی لادن

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

رمضانی زهرا

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه

ترابی الهه

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:46:50 PM
Menu