قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی داروسازي

39 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي تهران در رشته ی داروسازي
31نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
4 سال دانش آموز کانون
4 نفر
3 سال دانش آموز کانون
10 نفر
2 سال دانش آموز کانون
15 نفر
1 سال دانش آموز کانون
8 نفر

داروسازي

دانشگاه علوم پزشکي تهران39 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران21 دانشگاه علوم پزشکي مشهد30 دانشگاه علوم پزشکي تبريز35 دانشگاه علوم پزشکي شيراز47 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان31 دانشگاه علوم پزشکي اروميه18 دانشگاه علوم پزشکي يزد25 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج16 دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان13 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل23 دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان21 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت20 دانشگاه علوم پزشکي ايلام5 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري25 دانشگاه علوم پزشکي همدان20 دانشگاه علوم پزشکي كرمان29 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس33 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز19 دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان15 دانشگاه علوم پزشکي زنجان24 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس(دانشکده داروسازي)3 دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان12 دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر)16 دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان10 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان14 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان16 دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله6 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد16 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه21 دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان11 دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان12 دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان15 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان8 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان10 دانشگاه علوم پزشکي زابل28

داروسازي-دانشگاه علوم پزشکي تهران

زمانی پرهام

از كرج

9 سال از چهارم دبستان

روزانه

دادخواه نازنین

از ميانه

5 سال

روزانه

بهرام ژینو

از تبريز

4 سال از نهم

روزانه

مرادی نگین

از اردبيل

4 سال

روزانه

قاسمی حنانه

از همدان

4 سال

روزانه

بیاتی بهاره

از مشهد

4 سال از نهم

روزانه

عباس زاده علی اکبر

از بوئين زهرا

3 سال از دهم

روزانه

غفوریان فرناز

از تبريز

3 سال از دهم

روزانه

میرزاعلیلوی سعدآبادی صدرا

از مراغه

3 سال

روزانه

اسمی زاده رضا

از اراك

3 سال از دهم

روزانه

قاسمی شهروز

از شاهرود

3 سال از دهم

روزانه

نیک نام نگار سادات

از بابلسر

3 سال از دهم

روزانه

موسوی بهبهانی علیرضا

از اهواز

3 سال از دهم

روزانه

توکل همدانی امید

از كرج

3 سال از دهم

روزانه

یحیائیان امیرعرفان

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

خدادادی مبارکه بردیا

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

تبیانیان الهه

از سمنان

2 سال از يازدهم

روزانه

مرادی مهدی

از شاهين شهر

2 سال از يازدهم

روزانه

صادقی مقدم مهدیس

از مشهد

2 سال از يازدهم

روزانه

ردایی مهرآنا

از چالوس

2 سال از يازدهم

روزانه

زارع راد الهه

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

حبیبی برومند نیکو

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

شعبانی فرید بشری

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

عارضی ارین

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

وکیلی ویانا

از شيراز

2 سال از يازدهم

روزانه

عباسی محمد

از اصفهان

2 سال

روزانه

ایزدپرست سیدمحمدآرمان

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

مصطفایی علیرضا

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

احمدی طباطبایی یاسمن

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

نیک صالحی کیمیا

از تهران

2 سال

روزانه

پریده پور سارینا

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

روزی پروین

از زاهدان

1 سال از دوازدهم

روزانه

پیروی چشناسر محمدرضا

از قزوين

1 سال از دوازدهم

روزانه

امیریان زهرا

از تهران

1 سال

روزانه

جلالی پارسا

از شيراز

1 سال از دوازدهم

روزانه

قره باغی امیرمعین

از اراك

1 سال از دوازدهم

روزانه

پرنیاباران زهرا

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

محمدنیا مریم

از تهران

1 سال

روزانه

حاتمی پویا

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:59:49 AM
Menu