قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی فيزيوتراپي

7 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران در رشته ی فيزيوتراپي
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

فيزيوتراپي-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

فرزانه صاحبی مبین

از ساري

4 سال از نهم

روزانه

محمدیان امیری محمدعارف

از بابل

4 سال

روزانه

مارامائی سونا

از گنبد

3 سال

روزانه

جعفری فرشته

از ابهر

3 سال از دهم

روزانه

یوسفی سارا

از تهران

3 سال

روزانه

مرادی پوریا

از ملارد

1 سال از دوازدهم

روزانه

مسعودی امیرحسین

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:58:49 AM
Menu