قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی زيست شناسي سلولي مولکولي

8 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی زيست شناسي سلولي مولکولي
6نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
4 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

زيست شناسي سلولي مولکولي

دانشگاه تهران8 دانشگاه شيراز6 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران12 دانشگاه فردوسي - مشهد19 دانشگاه اصفهان9 دانشگاه شاهد - تهران4 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)13 دانشگاه تبريز28 دانشگاه يزد22 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران20 دانشگاه شهيد چمران اهواز10 دانشگاه گيلان - رشت20 دانشگاه شهرکرد6 دانشگاه مازندران - بابلسر19 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان12 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل18 دانشگاه زنجان10 دانشگاه رازي کرمانشاه12 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار20 دانشگاه سمنان18 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز14 دانشگاه اراک 15 دانشگاه بوعلي سينا - همدان17 دانشگاه مراغه16 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل23 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر14 مرکز آموزش عالي استهبان12 دانشگاه گنبد10 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان20 دانشگاه دامغان11 دانشگاه كردستان - سنندج17 دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد21 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک15 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان8

زيست شناسي سلولي مولکولي-دانشگاه تهران

عباسی قلعه نو حسین

از اسفراين

3 سال از دهم

روزانه

وحدتی فاطمه

از رامهرمز

3 سال از دهم

روزانه

ثمره طاهری نسب سیدحسین

از كرمان

3 سال

روزانه

دهقان بنادکی علیرضا

از يزد

3 سال

روزانه

میرزایی سینا

از همدان

2 سال

روزانه

شاه رکندینی سیده کیمیا

از اهواز

2 سال

روزانه

علی خانی پنجستونی پارمیس

از ايلام

1 سال از دوازدهم

روزانه

چگنی زاده مهرآوه

از تهران

1 سال

روزانه
6/6/2023 4:17:42 AM
Menu