قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي

27 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران در رشته ی کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي
14نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
6 نفر
2 سال دانش آموز کانون
6 نفر
1 سال دانش آموز کانون
13 نفر

کارشناسي تکنولوژي پرتوشناسي- راديولوژي

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران27 دانشگاه علوم پزشکي شيراز21 دانشگاه علوم پزشکي تهران19 دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان6 دانشگاه علوم پزشکي ايران19 دانشگاه علوم پزشکي تبريز21 دانشگاه علوم پزشکي مشهد25 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان10 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج18 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر10 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)12 دانشگاه علوم پزشکي كرمان16 دانشگاه علوم پزشکي زنجان12 دانشگاه علوم پزشکي اروميه17 دانشگاه علوم پزشکي كاشان16 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران4 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري15 دانشگاه علوم پزشکي يزد16 دانشگاه علوم پزشکي همدان19 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز23 دانشگاه علوم پزشکي اراک16 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان6 دانشگاه علوم پزشکي بابل29 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)7 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان10 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد11 دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان7 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس11 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه13 دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان8 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل16 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود11 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد8 دانشکده علوم پزشکي بهبهان15 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج21 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند13 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه9 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار29 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد11 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان25 دانشگاه علوم پزشکي گناباد17 دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان8 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان5 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان8

تکنولوژي پرتوشناسي-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

خوشبین کوثر

از تبريز

5 سال

روزانه

چراغی آرین

از دهلران

4 سال

روزانه

لشکربلوکی امیررضا

از گرگان

3 سال

روزانه

افصحی محمدحسین

از قم

3 سال

روزانه

قدس پرهام

از سمنان

3 سال

روزانه

حاجی جمهوری مهدی

از فيض آبادتربت حيدريه

3 سال

روزانه

حسینی کهنوج سیدمحمدجواد

از جيرفت

3 سال

روزانه

ناظر کاخکی سید محمد

از شهريار

3 سال از دهم

روزانه

نوروزی امیرحسین

از آران و بيدگل

2 سال از يازدهم

روزانه

الماسی فیروزه

از دورود

2 سال

روزانه

نجفی فاطمه

از آزادشهر

2 سال

روزانه

حشم دارقوجه بیگلو امیرحسین

از اسلام‌شهر

2 سال

روزانه

معین نیا معین

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

شریفی نژاد زهره

از مشهد

2 سال

روزانه

کلاته عربی آرش

از سبزوار

1 سال از دوازدهم

روزانه

سلطانی محمدجواد

از گرگان

1 سال از دوازدهم

روزانه

مالکی امیرحسین

از بوشهر

1 سال از دوازدهم

روزانه

پورصالحی عاطفه

از رضوانشهر

1 سال

روزانه

نیکو منش علی

از تهران

1 سال

روزانه

امین محمد

از دورود

1 سال

روزانه

مدرسی راد پرنیان سادات

از تهران

1 سال

روزانه

عباسی حانیه

از شهريار

1 سال

روزانه

بهرامیان رنانی محمد

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

کاوئی غزل

از اصفهان

1 سال

روزانه

موسوی سیدمحمدعلی

از قم

1 سال

روزانه

سمندر عاطفه

از تهران

1 سال

روزانه

عبدالهی فرد آرین

از تهران

1 سال

روزانه
6/10/2023 6:30:18 PM
Menu