قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی کارشناسي تکنسين پروتزهاي دنداني

6 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي تهران در رشته ی کارشناسي تکنسين پروتزهاي دنداني
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

ساخت پروتزهاي دنداني-دانشگاه علوم پزشکي تهران

قره داغی دانیال

از ميانه

6 سال

روزانه

رضایی مهناز

از مريوان

2 سال

روزانه

ذیحق مینا

از خوي

2 سال از يازدهم

روزانه

اسدی آیدینلو فاطمه

از تبريز

1 سال

روزانه

حبیبی پوریا

از مريوان

1 سال

روزانه

پرویزی خطبه سرا علی

از تالش

1 سال

روزانه
6/10/2023 7:14:28 PM
Menu