قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی بينايي سنجي

20 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران در رشته ی بينايي سنجي
14نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
4 نفر
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
6 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

بينايي سنجي-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

عبدغرائی احسان

از اردبيل

5 سال از هشتم

روزانه

محمدپور طاها

از خنج

4 سال

روزانه

طاهری چیا

از مهاباد

4 سال

روزانه

فرامرزی امیرمحمد

از دورود

4 سال

روزانه

رضایی ساسان

از داراب

4 سال از نهم

روزانه

مظفریان محمد جواد

از ياسوج

3 سال

روزانه

آزرم گین نفیسه

از تنكابن

3 سال از دهم

روزانه

اسلامی سعید

از همدان

3 سال

روزانه

ارجمند علیرضا

از رشت

2 سال از يازدهم

روزانه

راجی حدیثه

از ابركوه

2 سال از يازدهم

روزانه

گرزین عارفه

از شاهرود

2 سال از يازدهم

روزانه

خاکساری پگاه

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه

فلکیان زهرا

از رامسر

2 سال از يازدهم

روزانه

گرجی زاده پریا

از شيراز

2 سال

روزانه

باقوه زهرا

از مشهد

1 سال

روزانه

عابدینی احسان

از تهرانسر

1 سال

روزانه

محمدی نگین

از همدان

1 سال

روزانه

قاسمی مهشاد

از قزوين

1 سال

روزانه

رحیمی محمد

از خرم آباد

1 سال از دوازدهم

روزانه

ساداتی علمداردهی سید ابوالفضل

از ساري

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 7:31:05 PM
Menu