قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی شنوايي شناسي

8 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي شيراز در رشته ی شنوايي شناسي
7نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

شنوايي شناسي-دانشگاه علوم پزشکي شيراز

داس مه نگین

از بهبهان

6 سال

روزانه

احمدزاده محمد

از شيراز

4 سال

روزانه

حق پناه احمد

از دهدشت

3 سال

روزانه

رفیعی کراچی عرفان

از شيراز

3 سال

روزانه

رئیسی محیا

از شيراز

2 سال

روزانه

جندقی محسن

از گرگان

2 سال از يازدهم

ظرفيت مازاد

شریفی احمد

از اهواز

2 سال

روزانه

جمالی علیرضا

از فسا

1 سال

روزانه
6/2/2023 4:40:44 AM
Menu