قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم آزمايشگاهي دامپزشکي

9 نفر قبولی های دانشگاه رازي کرمانشاه در رشته ی علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

علوم آزمايشگاهي دامپزشکي-دانشگاه رازي کرمانشاه

رقمی مرتضی

از تبريز

4 سال از نهم

روزانه

معظم پور محمد

از تربت حيدريه

3 سال

روزانه

بنی اسد آزاد محمدمهدی

از كرمان

3 سال از دهم

روزانه

کرمی امیر حسین

از همدان

3 سال

نوبت دوم

مسعودی هدی

از پاوه

1 سال

مناطق محروم

ایمان فولادی علیرضا

از تهران

1 سال

نوبت دوم

میخ چی امیرحسین

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

ناصری کوثر

از اسلام آبادغرب

1 سال

نوبت دوم

بخشی علی

از همدان

1 سال

روزانه
6/6/2023 3:01:15 AM
Menu