قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی هوشبري

2 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان در رشته ی هوشبري
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

هوشبري

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان2 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان1 دانشگاه علوم پزشکي تهران9 دانشگاه علوم پزشکي تبريز16 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران7 دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان2 دانشگاه علوم پزشکي ايران10 دانشگاه علوم پزشکي شيراز19 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان11 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج14 دانشگاه علوم پزشکي اروميه9 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان2 دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان3 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)9 دانشگاه علوم پزشکي يزد10 دانشگاه علوم پزشکي كرمان19 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج13 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري7 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس6 دانشگاه علوم پزشکي همدان18 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر7 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)10 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد12 دانشگاه علوم پزشکي فسا15 دانشگاه علوم پزشکي قزوين11 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز15 دانشگاه علوم پزشکي كاشان3 دانشكده علوم پزشكي ساوه12 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان13 دانشگاه علوم پزشکي بابل14 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)10 دانشگاه علوم پزشکي ايلام15 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار14 دانشکده علوم پزشکي نيشابور8 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند11 دانشگاه علوم پزشکي جهرم10 دانشگاه علوم پزشکي اراک11 دانشگاه علوم پزشکي قم8 دانشکده علوم پزشکي گراش10 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود9 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل11 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه7 دانشگاه علوم پزشکي دزفول12 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان12 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)14 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان15 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد16 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه7 دانشگاه علوم پزشکي زنجان12 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج12 دانشكده علوم پزشكي آبادان10 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد7 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت19 دانشکده علوم پزشکي سيرجان9 دانشكده علوم پزشكي خمين7 دانشگاه علوم پزشکي گناباد7 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان3 علوم پزشکي لرستان- خرم آباد(پرستاري پلدختر) 8 دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر8 دانشگاه علوم پزشکي زابل9

هوشبري-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

برومند فاطمه

از شوشتر

3 سال

پرديس خودگردان

غیورنجف آبادی مینا

از تهران

1 سال

پرديس خودگردان
6/2/2023 5:40:38 AM
Menu