قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی پرستاري

85 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي تبريز در رشته ی پرستاري
59نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
13 نفر
4 سال دانش آموز کانون
19 نفر
3 سال دانش آموز کانون
7 نفر
2 سال دانش آموز کانون
20 نفر
1 سال دانش آموز کانون
26 نفر

پرستاري

دانشگاه علوم پزشکي تبريز85 دانشگاه علوم پزشکي شيراز54 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران71 دانشگاه علوم پزشکي تهران99 دانشگاه علوم پزشکي ايران53 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان52 دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)4 دانشگاه علوم پزشکي اروميه46 دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله9 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين)7 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه40 دانشگاه علوم پزشکي بابل35 دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه(پرستاري سنقر) 2 دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان)16 دانشگاه علوم پزشکي همدان45 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري50 دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان28 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل36 دانشگاه علوم پزشکي زنجان24 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران11 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج31 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج63 دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان)19 دانشکده علوم پزشکي نيشابور21 دانشگاه علوم پزشکي كرمان36 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد21 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند26 دانشگاه علوم پزشکي فسا25 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان45 دانشگاه علوم پزشکي اراک35 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج28 دانشكده علوم پزشكي مراغه31 دانشگاه علوم پزشکي مشهد47 دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس)8 دانشگاه علوم پزشکي قزوين57 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان25 دانشگاه علوم پزشکي كاشان39 دانشگاه علوم پزشکي اروميه (مهاباد) 10 دانشگاه علوم پزشکي يزد55 دانشگاه علوم پزشکي جهرم22 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار47 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه (محل تحصيل سنقر)7 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت67 دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب)9 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد22 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد)13 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر29 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد45 دانشکده علوم پزشکي خوي 42 دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير)22 دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر)17 دانشكده علوم پزشكي سراب19 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر)17 دانشگاه علوم پزشکي قم34 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده)12 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل)35 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه37 دانشگاه علوم پزشکي سمنان41 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن)9 دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر)13 دانشگاه علوم پزشکي ايلام32 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد)13 دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده)13 دانشگاه علوم پزشکي گناباد30 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 10 دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد)21 دانشكده علوم پزشكي ساوه16 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز)15 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس41 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان)13 دانشكده علوم پزشكي تربت جام25 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) - پرديس خودگردان5 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مغان)18 دانشکده علوم پزشکي خلخال26 دانشگاه علوم پزشکي اراک (محل تحصيل شازند)11 دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد)18 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود40 دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند)25 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر)21 دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان15 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)12 دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) 40 دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان26 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان23 دانشکده علوم پزشکي گراش20 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز52 دانشگاه علوم پزشکي دزفول23 علوم پزشکي لرستان- خرم آباد(پرستاري پلدختر) 15 دانشکده علوم پزشکي سيرجان20 دانشکده علوم پزشکي بهبهان15 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين)16 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان13 دانشکده علوم پزشکي لارستان27 دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند)17 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت27 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)16 دانشكده علوم پزشكي اسفراين24 دانشگاه علوم پزشکي بم16 دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان23 دانشگاه علوم پزشکي زابل24 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس (محل تحصيل بندرلنگه)8 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس)16 دانشكده علوم پزشكي آبادان35 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان22 دانشكده علوم پزشكي شوشتر27 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان54 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان18 دانشكده علوم پزشكي خمين6 دانشگاه علوم پزشکي مشهد(کاشمر) 15 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان15 دتنشگاه علوم پزشکي ايرانشهر(چابهار) 16 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (دانشکده پرستاري آمل) - پرديس خودگردان15 دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر10

پرستاري-دانشگاه علوم پزشکي تبريز

حیدری علی

از بناب

8 سال از پنجم دبستان

روزانه

پیری صغایش لیلا

از آذرشهر

7 سال از ششم دبستان

روزانه

شیر محمدی گاوگانی اسما

از آذرشهر

7 سال از ششم دبستان

روزانه

غیاثوند زهرا

از ملاير

6 سال از هفتم

روزانه

نجدعلی آقائی محمد

از بناب

6 سال

روزانه

صداقتیان شیرین

از مهاباد

6 سال

روزانه

خلخالی امیرمحمد

از خوي

6 سال

روزانه

مقدسی امیر

از چالدران سياه چشمه

6 سال

روزانه

پور محمد حمید

از تبريز

6 سال

روزانه

بابازاده میلاد

از سلماس

5 سال

روزانه

یوسفی زهرا

از شاهرود

5 سال

روزانه

حسینی میرامین

از شوط

5 سال

روزانه

رستم پور محمد

از اهر

5 سال

روزانه

رنجبر سلیمانی نگین

از سراب

4 سال

روزانه

حاجی علمحمدلو مهیار

از خوي

4 سال

روزانه

ظریف اسفهلان محمدرضا

از تبريز

4 سال

روزانه

یوسفی قراملکی محمدرضا

از تبريز

4 سال از نهم

روزانه

تیموری خانمیری امیرعلی

از آذرشهر

4 سال از نهم

روزانه

جدیدالسلامی آراز

از تبريز

4 سال

روزانه

پروین زاد فاطمه

از تبريز

4 سال از نهم

روزانه

احمدی کند جانی محمدامین

از تبريز

4 سال

روزانه

موقر نیا الهه

از تبريز

4 سال

روزانه

رسولی جابری صبا

از تبريز

4 سال

روزانه

شاهد خطیبی امیر

از تبريز

4 سال

روزانه

شبانی خضرکندی امیررضا

از اهر

4 سال از نهم

روزانه

صادق محمد

از تبريز

4 سال

روزانه

حیدری حسین

از تبريز

4 سال

روزانه

دلیریان اسرین

از سقز

4 سال

روزانه

شهبازی رضا

از مياندوآب

4 سال

روزانه

انوری سیامک

از تبريز

4 سال

روزانه

پاکفرد نیلوفر

از تبريز

4 سال

روزانه

حیدرزاده نیکی کند پویا

از تبريز

4 سال

روزانه

یگانه احمدی مریم

از تبريز

3 سال از دهم

روزانه

رنجبری جراغیلی رضا

از آذرشهر

3 سال از دهم

روزانه

غفوری سمیرا

از ملكان

3 سال

روزانه

عاقل وند یامی فاطمه

از مرند

3 سال

روزانه

محمدپور الهه

از تبريز

3 سال

روزانه

شکوری بیلانکوهی سیدعرفان

از تبريز

3 سال

روزانه

محمد زاده مارالانی اصل اسماء

از تبريز

3 سال

روزانه

برومندی سیاوش

از اردبيل

2 سال از يازدهم

روزانه

عیوضی سیه کلان معصومه

از تبريز

2 سال

روزانه

سلامی اسکویی سیما

از اسكو

2 سال از يازدهم

روزانه

کاظمی فاطمه

از عجب شير

2 سال

روزانه

شادمان پدرام

از اردبيل

2 سال از يازدهم

روزانه

پورحسن رضا

از مشكين شهر

2 سال

روزانه

عزتی عبدالجبار محدثه

از تبريز

2 سال

روزانه

جهانی اقبلاغ مهری

از تبريز

2 سال از يازدهم

روزانه

قادری هلاله

از بوكان

2 سال

روزانه

اکبری میانبازور الهه

از تبريز

2 سال

روزانه

توحیدتوراقای حسین

از تبريز

2 سال

روزانه

احمدی آقبلاغ سمانه

از اهر

2 سال

روزانه

درخشان سعید آباد مریم

از مراغه

2 سال از يازدهم

روزانه

توفیق الهام

از تبريز

2 سال

روزانه

سید نژاد بارنجی مژگان

از تبريز

2 سال

روزانه

العباد نوید

از تبريز

2 سال

روزانه

بابامحمدی مهشید

از كرمانشاه

2 سال

روزانه

حسین زاده دریا

از بانه

2 سال

روزانه

محمدی زانیار

از بوكان

2 سال

روزانه

امامی پور احسان

از تبريز

2 سال

روزانه

یوسفی حمیدرضا

از قره‌ضياءالدين

1 سال

روزانه

محمدجعفری عاطفه

از تبريز

1 سال از دوازدهم

روزانه

خانی زهرا

از تبريز

1 سال از دوازدهم

روزانه

ابراهیمی زینب

از اهر

1 سال از دوازدهم

روزانه

بهارلو مائده

از اردبيل

1 سال از دوازدهم

روزانه

موسوی پور عرفان

از تبريز

1 سال

روزانه

کاردان افشین

از خوي

1 سال

روزانه

حمزه پور سالار

از مهاباد

1 سال از دوازدهم

روزانه

خبازی دولت اباد حنانه

از تبريز

1 سال

روزانه

سهرابی قراخانلو فائزه

از تبريز

1 سال

روزانه

محمدی نسب امین

از تبريز

1 سال از دوازدهم

روزانه

مقبولی کوثر

از تبريز

1 سال

روزانه

علیار ناصر

از بوكان

1 سال از دوازدهم

روزانه

رضوان خواه علیرضا

از تبريز

1 سال

روزانه

خلیلی باویل علیائی محمدحسین

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

زرنقی محمدرضا

از هريس

1 سال

روزانه

ایمانی فاطمه

از تبريز

1 سال

روزانه

شیرمحمدی ثنا

از تبريز

1 سال

روزانه

قهرمان پور پویا

از تبريز

1 سال

روزانه

بهمنی کتایون

از تبريز

1 سال

روزانه

عبدی سهرون علی

از تبريز

1 سال

روزانه

حیدرنژاد محمدرضا

از تبريز

1 سال

روزانه

موفقی آذر یاشار

از تبريز

1 سال

روزانه

شکری خانقاه علیا شادی

از اردبيل

1 سال

روزانه

منیری سعید

از تبريز

1 سال

روزانه

رادی ماهر فاطمه

از تبريز

1 سال

روزانه
6/6/2023 3:37:06 AM
Menu