قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی بهداشت عمومي

6 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران در رشته ی بهداشت عمومي
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

بهداشت عمومي

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران6 دانشگاه علوم پزشکي تبريز16 دانشگاه علوم پزشکي شيراز12 دانشگاه علوم پزشکي مشهد11 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان9 دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان3 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين)12 دانشگاه علوم پزشکي اروميه11 دانشکده علوم پزشکي خوي 9 دانشگاه علوم پزشکي يزد21 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج19 دانشكده علوم پزشكي سراب17 دانشگاه علوم پزشکي جهرم11 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج15 دانشگاه علوم پزشکي فسا12 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه10 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت9 دانشگاه علوم پزشکي بم10 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس7 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد13 دانشگاه علوم پزشکي قزوين7 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان1 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان1 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري13 دانشكده علوم پزشكي تربت جام15 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج22 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز12 دانشگاه علوم پزشکي قم11 دانشکده علوم پزشکي نيشابور11 دانشگاه علوم پزشکي كرمان17 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان11 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان1 دانشگاه علوم پزشکي ايلام6 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل26 دانشگاه علوم پزشکي بابل17 دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر)10 دانشكده علوم پزشكي مراغه22 دانشگاه علوم پزشکي گناباد15 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند17 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد13 دانشگاه علوم پزشکي اراک5 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر11 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان2 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد7 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار9 دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز)16 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل ممسني)6 دانشگاه علوم پزشکي زنجان15 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه15 دانشگاه علوم پزشکي كاشان11 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)7 دانشكده علوم پزشكي آبادان11 دانشگاه علوم پزشکي همدان28 دانشکده علوم پزشکي بهبهان9 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود9 دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد)12 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان13 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت16 دانشكده علوم پزشكي ساوه9 دانشکده علوم پزشکي سيرجان9 دتنشگاه علوم پزشکي ايرانشهر(چابهار) 9 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)19 دانشكده علوم پزشكي شوشتر14 دانشكده علوم پزشكي اسفراين13 دانشکده علوم پزشکي خلخال10 دانشگاه علوم پزشکي زابل12 دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر5 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش)5 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان12 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش)2

بهداشت عمومي-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

علی نژاد مهسا

از خوي

6 سال از هفتم

روزانه

مرکبی فاطمه سادات

از نيشابور

5 سال

روزانه

قاسم زاده پردیس

از يزد

3 سال

روزانه

رجبیان نرجس

از فسا

2 سال از يازدهم

روزانه

بهنیا اصل زینب

از گچساران

1 سال

روزانه

قربان مشائی فائزه

از رامسر

1 سال

روزانه
6/2/2023 5:22:00 AM
Menu