قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی گفتار درماني

7 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي ايران در رشته ی گفتار درماني
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

گفتاردرماني-دانشگاه علوم پزشکي ايران

حسینی یمین سید فائزه

از همدان

7 سال

روزانه

سودمند نگین

از اهواز

6 سال

روزانه

باباخانیان فاطمه

از همدان

2 سال از يازدهم

روزانه

عباسی علیرضا

از قير و كارزين

1 سال

روزانه

کیامهر حورا

از تهران

1 سال

روزانه

هدایتی آبکوهی راوری زینب

از راور

1 سال

روزانه

غفاری محمد

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 6:54:58 PM
Menu