قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مهندسي بهداشت محيط

2 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان در رشته ی مهندسي بهداشت محيط
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر

مهندسي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان2 دانشگاه علوم پزشکي شيراز12 دانشگاه علوم پزشکي تبريز11 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران7 دانشگاه علوم پزشکي مشهد11 دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه)5 دانشگاه علوم پزشکي اروميه7 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج16 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج13 دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان5 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري7 دانشگاه علوم پزشکي بابل14 دانشکده علوم پزشکي خوي 13 دانشگاه علوم پزشکي زنجان11 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت8 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان6 دانشگاه علوم پزشکي قزوين9 دانشگاه علوم پزشکي كاشان7 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان2 دانشكده علوم پزشكي ساوه7 دانشگاه علوم پزشکي كرمان10 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل12 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه13 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر13 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه10 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان18 دانشگاه علوم پزشکي ايلام10 دانشکده علوم پزشکي خلخال7 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)9 دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز)5 دانشگاه علوم پزشکي قم9 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان2 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند13 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد9 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد6 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان12 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان3 دانشگاه علوم پزشکي يزد13 دانشكده علوم پزشكي تربت جام7 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد12 دانشگاه علوم پزشکي اراک7 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز4 دانشگاه علوم پزشکي بم8 دانشکده علوم پزشکي نيشابور8 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار13 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج9 دانشگاه علوم پزشکي گناباد12 دانشگاه علوم پزشکي همدان13 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود13 دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند)4 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان2 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس15 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان13 دانشکده علوم پزشکي سيرجان7 دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر7 دانشگاه علوم پزشکي زابل4 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت11 دتنشگاه علوم پزشکي ايرانشهر(چابهار) 5 دانشكده علوم پزشكي آبادان5

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

سلیم ساسانی عرشیا

از كرمانشاه

4 سال از نهم

پرديس خودگردان

سلیم ساسانی علی

از كرمانشاه

4 سال از نهم

پرديس خودگردان
6/6/2023 1:58:34 AM
Menu