قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مهندسي فضاي سبز

5 نفر قبولی های دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) در رشته ی مهندسي فضاي سبز
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

حیدری کوشا

از كرج

3 سال از دهم

روزانه

حاتم وند فرناز

از خرم آباد

2 سال از يازدهم

روزانه

محمدپور فاطمه

از بجنورد

2 سال از يازدهم

روزانه

سلیمی مهسا

از محمد شهر

1 سال از دوازدهم

روزانه

کرد زنگنه محمد مهدی

از كرج

1 سال

روزانه
6/6/2023 3:02:35 AM
Menu