قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم تغذيه

1 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان در رشته ی علوم تغذيه
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر

علوم تغذيه

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان1 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران12 دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان4 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان16 دانشگاه علوم پزشکي تبريز18 دانشگاه علوم پزشکي شيراز16 دانشگاه علوم پزشکي يزد12 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان2 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان14 دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان) 18 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز17 دانشگاه علوم پزشکي كرمان16 دانشگاه علوم پزشکي همدان11 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان4 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج15 دانشگاه علوم پزشکي زنجان17 دانشگاه علوم پزشکي كاشان14 دانشگاه علوم پزشکي اراک9 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر17 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد17 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 15 دانشكده علوم پزشكي مراغه18 دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد47 دانشگاه علوم پزشکي گناباد12 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد8 دانشكده علوم پزشكي شوشتر9 دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز)7 دانشکده علوم پزشکي خلخال9 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان12 دانشگاه علوم پزشکي زابل8

علوم تغذيه-دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان

توسلی پرنیا

از بابلسر

3 سال

پرديس خودگردان
6/6/2023 3:20:48 AM
Menu