قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم و صنايع غذايي

3 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان در رشته ی علوم و صنايع غذايي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

علوم و صنايع غذايي-دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

مصلی نژاد مونا

از جهرم

5 سال از هشتم

پرديس خودگردان

دانتیسم آریو

از تهرانسر

1 سال

پرديس خودگردان

پرسیا کیانا

از بجنورد

1 سال

پرديس خودگردان
6/6/2023 3:39:39 AM
Menu