قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم و مهندسي خاك

6 نفر قبولی های دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) در رشته ی علوم و مهندسي خاك
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

علوم و مهندسي خاك-دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

پرچمی سمن

از تبريز

5 سال

روزانه

حمدالهی امیر حسین

از كرج

2 سال از يازدهم

روزانه

جاویدفر آیه

از اهواز

2 سال از يازدهم

روزانه

رضایی تمیجانی مهدیس

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

هاشمی دنا

از شيراز

1 سال از دوازدهم

روزانه

یادگاری امیرحسین

از تهران

1 سال

روزانه
6/10/2023 5:33:03 PM
Menu