قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)

6 نفر قبولی های دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) در رشته ی علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)-دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

توکلی مهرنوش

از كرج

2 سال از يازدهم

روزانه

افروشته کوشک مهشید

از كرج

2 سال

روزانه

محمد قلی نازنین

از كرج

2 سال

روزانه

خلیل طرقبه نرگس

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

احمدپورسرابی مینا

از گنبد

1 سال

روزانه

شفیعی نوریه

از فيروزكوه

1 سال

روزانه
6/10/2023 7:01:39 PM
Menu