قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم و مهندسي شيلات

10 نفر قبولی های دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) در رشته ی علوم و مهندسي شيلات
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
7 نفر

علوم و مهندسي شيلات-دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

قره مشگ غراوی ندا

از گنبد

4 سال از نهم

روزانه

خسروی فاطمه

از ايوان غرب

4 سال

روزانه

سیادت نژاد فاطمه السادات

از شيراز

2 سال از يازدهم

روزانه

رحمانی محمدجواد

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه

یوسفی رضوانه

از ملارد

1 سال از دوازدهم

روزانه

اکبریان محمدحسین

از كرمانشاه

1 سال از دوازدهم

روزانه

نصراله کلاری علی

از عباس آباد

1 سال

روزانه

اصغری شیوایی ندا

از تهران

1 سال

روزانه

جمشیدی محمد مهدی

از كرج

1 سال

روزانه

مرادی سعادت مسیب

از تهران

1 سال

روزانه
6/2/2023 6:27:59 AM
Menu