قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم و مهندسي باغباني

3 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي اصفهان در رشته ی علوم و مهندسي باغباني
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

علوم و مهندسي باغباني-دانشگاه صنعتي اصفهان

خدادادی الهام

از اصفهان

3 سال

روزانه

نم نبات آرش

از اصفهان

3 سال از دهم

روزانه

مجیری محسن

از خميني شهر

1 سال

روزانه
6/2/2023 4:23:25 AM
Menu