قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مهندسي طبيعت

3 نفر قبولی های دانشگاه فردوسي - مشهد در رشته ی مهندسي طبيعت
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

مهندسي طبيعت-دانشگاه فردوسي - مشهد

بیدی مریم

از سبزوار

5 سال از هشتم

روزانه

رادمنش مهلا

از سبزوار

1 سال از دوازدهم

روزانه

صفایی نیکو دانیال

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 4:51:23 AM
Menu