قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی اعضاي مصنوعي

6 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي ايران در رشته ی اعضاي مصنوعي
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

اعضاي مصنوعي-دانشگاه علوم پزشکي ايران

رحمانی امیر محمد

از تاكستان

4 سال

روزانه

شکوهی کوچکسرائی پرنیان

از قائم شهر

4 سال

روزانه

ترابی محمدحسین

از شهرضا

3 سال از دهم

روزانه

باقری دنیا

از شيروان

3 سال

روزانه

امینی صدف

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

مظلومی علی

از تهران

1 سال

روزانه
6/10/2023 7:22:29 PM
Menu