قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی بهداشت مواد غذايي

15 نفر قبولی های دانشگاه فردوسي - مشهد در رشته ی بهداشت مواد غذايي
10نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

بهداشت مواد غذايي-دانشگاه فردوسي - مشهد

سعادت فکور فاطمه

از آزادشهر

5 سال

روزانه

امیریان زهرا

از مشهد

5 سال

روزانه

تیرگر مریم

از گرگان

4 سال

نوبت دوم

وطن دوست خلیل آباد مطهره

از كاشمر

3 سال

روزانه

دوستی کوفلی مهسا

از رودبارمنجيل

3 سال

روزانه

خیاطیان یزدی الهه

از يزد

3 سال از دهم

روزانه

مجتهد سیستانی مریم

از مشهد

2 سال از يازدهم

نوبت دوم

خسروی زینب

از قوچان

2 سال از يازدهم

روزانه

پلویی میترا

از تربت جام

2 سال

نوبت دوم

قنبرپور نازنین

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

ساده آزاده

از فردوس

1 سال از دوازدهم

روزانه

اکرمی نیا راضیه

از بشرويه

1 سال از دوازدهم

روزانه

هادی زاده بجستانی مینا

از بجستان

1 سال از دوازدهم

روزانه

ربانی سعیده

از كاشمر

1 سال

روزانه

امیری نیکتا

از مشهد

1 سال

روزانه
6/6/2023 3:09:20 AM
Menu