قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی بهداشت و بازرسي گوشت

7 نفر قبولی های دانشگاه تبريز در رشته ی بهداشت و بازرسي گوشت
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

بهداشت و بازرسي گوشت-دانشگاه تبريز

سلطانپور نازیلا

از مرند

4 سال

نوبت دوم

عبداله پور مهسا

از هشترود

2 سال

روزانه

عباس پور آقبلاق مهدیه

از تبريز

2 سال

نوبت دوم

نریمانی ندا

از تبريز

1 سال

روزانه

عظیمی آذین

از مريوان

1 سال

روزانه

مصطفائی محمد

از تبريز

1 سال

روزانه

حسن زاده رقیه

از تبريز

1 سال

روزانه
6/2/2023 5:53:31 AM
Menu