قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مهندسي صنايع مبلمان

10 نفر قبولی های دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران در رشته ی مهندسي صنايع مبلمان
7نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

مهندسي صنايع مبلمان-دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران

دریجانی محمدعلی

از بم

5 سال

فرهنگيان

بارانی عبدولی علی رضا

از كوهدشت

4 سال از نهم

فرهنگيان

شایسته علی

از چرام

4 سال

فرهنگيان

زحمت کش علیرضا

از استهبان

4 سال از نهم

فرهنگيان

مرادیان کسرینه امیرمحمد

از كاشمر

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

شریفی محمدهادی

از سرابله

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

رنجبر علی

از ساري

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

چراغی مهدی

از مباركه

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

یلمه علی

از گنبد

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

حسن بیگی پشت مساری سینا

از رشت

1 سال

فرهنگيان
6/6/2023 3:52:32 AM
Menu