قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی فناوري اطلاعات سلامت

10 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي تهران در رشته ی فناوري اطلاعات سلامت
7نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

فناوري اطلاعات سلامت

دانشگاه علوم پزشکي تهران10 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان5 دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان1 دانشگاه علوم پزشکي شيراز8 دانشگاه علوم پزشکي مشهد5 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري14 دانشكده علوم پزشكي ساوه3 دانشگاه علوم پزشکي تبريز11 دانشگاه علوم پزشکي كاشان4 دانشگاه علوم پزشکي اروميه6 دانشگاه علوم پزشکي همدان15 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه5 دانشکده علوم پزشکي نيشابور8 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس6 دانشگاه علوم پزشکي يزد8 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)9 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود7 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل)11 دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد11 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل6 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)5 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد9 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه10 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان4 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان2 دانشكده علوم پزشكي آبادان9 دانشگاه علوم پزشکي كرمان8 دانشگاه علوم پزشکي زابل4 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز2

فناوري اطلاعات سلامت-دانشگاه علوم پزشکي تهران

امیری حسین

از تهران

8 سال از پنجم دبستان

روزانه

حسین زاده بیتا

از آمل

6 سال

روزانه

ذبیحی محمدحسین

از فريدون كنار

4 سال

روزانه

سجادی سیدامیرحسین

از جهرم

4 سال از نهم

روزانه

سلامی علیرضا

از مشهد

3 سال

روزانه

کاظمیان پارسا

از اصفهان

3 سال

روزانه

عرب عامری سبا

از اسلام‌شهر

2 سال

روزانه

پیرویان صبا

از تهران

1 سال

روزانه

بیدرام فاطمه

از شاهين شهر

1 سال از دوازدهم

روزانه

غدیری بیدهندی حدیثه

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:10:04 AM
Menu