قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مديريت و بازرگاني دريايي

2 نفر قبولی های دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر در رشته ی مديريت و بازرگاني دريايي
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

مديريت و بازرگاني دريايي

مديريت و بازرگاني دريايي-دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

موسوی سید محمد امین

از قير و كارزين

1 سال

روزانه

پیمان هستی

از آباده

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 6:03:24 PM
Menu