قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی اقتصاد کشاورزي

6 نفر قبولی های دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) در رشته ی اقتصاد کشاورزي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

اقتصاد کشاورزي -دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

متخصص محمد

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

سیفی نقابادی محیا

از فرديس

1 سال از دوازدهم

روزانه

نعلبندی نیلوفر

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

درافشانی محمدمعین

از قزوين

1 سال از دوازدهم

روزانه

عطاری سهیلا

از تهرانسر

1 سال

روزانه

مارال خانی آذر فاطمه

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:54:41 AM
Menu