قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی دکتراي عمومي دامپزشکي

47 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی دکتراي عمومي دامپزشکي
32نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
3 نفر
4 سال دانش آموز کانون
5 نفر
3 سال دانش آموز کانون
6 نفر
2 سال دانش آموز کانون
18 نفر
1 سال دانش آموز کانون
15 نفر

دکتراي عمومي دامپزشکي-دانشگاه تهران

میرزاآقاسی هستی

از تبريز

5 سال از هشتم

روزانه

بابازاده کوثر

از ساري

5 سال

نوبت دوم

فخاری بیتا

از آمل

5 سال

روزانه

غلامی سارا

از بابل

4 سال

نوبت دوم

رحیمی تالار پشتی محمد حسین

از قائم شهر

4 سال

نوبت دوم

ژاله خواه فائزه

از كاشان

4 سال

نوبت دوم

شهبازی دستجردی محمد

از تهران

4 سال از نهم

روزانه

نیک فر لیالستانی فاطمه

از لاهيجان

4 سال

نوبت دوم

بابکی گلناز

از گنبد

3 سال از دهم

روزانه

نیکوکار امیر

از يزد

3 سال از دهم

روزانه

اشکان یاسمن

از سبزوار

3 سال

نوبت دوم

میرزایی ایلانی مهدی

از كرج

3 سال از دهم

نوبت دوم

مومنی سیدکامیاب

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

موحدیان محمدحسن

از اصفهان

3 سال

نوبت دوم

خوش روش سجاد

از همدان

2 سال از يازدهم

روزانه

پهلوان پرناز

از تهران

2 سال از يازدهم

نوبت دوم

قاسم پور ملومه فاطمه

از شهريار

2 سال از يازدهم

نوبت دوم

وکیلی پوراندوخت

از تنكابن

2 سال از يازدهم

روزانه

قلی پور ثنا

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

بخشی پویان

از تهران

2 سال از يازدهم

نوبت دوم

فضلی سانیا

از زنجان

2 سال از يازدهم

روزانه

قلی زاده آرین

از آمل

2 سال

نوبت دوم

تاج پور پرهام

از كرمان

2 سال

نوبت دوم

لطفی صبا

از تهران

2 سال

روزانه

حسینی زاده هرات سیدعلی

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

حسین پور فرد صبا

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

شیخیان فاطمه

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

غمامی بهنام

از قزوين

2 سال از يازدهم

روزانه

میرابی صدف

از تهران

2 سال از يازدهم

نوبت دوم

بهنیاپور ترانه

از فرديس

2 سال از يازدهم

نوبت دوم

فراهانی رژان

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

خامسی علی

از تهران

2 سال از يازدهم

نوبت دوم

آزادنیا سروناز

از بابلسر

1 سال

روزانه

دیان اردستانی زهرا

از قم

1 سال از دوازدهم

نوبت دوم

یزدانیان سارا

از بابل

1 سال از دوازدهم

نوبت دوم

فرهادی ارمین

از اميركلا

1 سال از دوازدهم

روزانه

دبیری ارازولی

از گرگان

1 سال

روزانه

قدرتی ملیکا

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

میرزایی محمدمهدی

از تالش

1 سال

روزانه

بابا احمدی سورن

از تهران

1 سال

نوبت دوم

سلطانی وش محمد حسین

از فرديس

1 سال

نوبت دوم

امینی گوهر

از گرگان

1 سال از دوازدهم

روزانه

مینویی فاطمه

از قم

1 سال

نوبت دوم

علیزاده علی ابادی حامد

از تهران

1 سال

روزانه

دالوند ارین

از تهران

1 سال

نوبت دوم

رهبری رضا

از مشهد

1 سال

نوبت دوم

جواهری سفر ویانا

از تهران

1 سال

نوبت دوم
6/10/2023 7:28:32 PM
Menu