قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی هتلداري

1 نفر قبولی های دانشگاه علامه طباطبايي - تهران در رشته ی هتلداري
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر

هتلداري-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

حسینی سیدعلی اصغر

از داراب

2 سال از يازدهم

روزانه
6/6/2023 1:57:15 AM
Menu