قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي و ارشاد

14 نفر قبولی های دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد در رشته ی کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي و ارشاد
9نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
7 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي و ارشاد

کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي و ارشاد-دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد

حسینی سیداحمد

از قوچان

7 سال

غير انتفاعي

جعفری امیرمحمد

از قره‌ضياءالدين

3 سال

غير انتفاعي

پرویزی مهدی

از كاشمر

2 سال از يازدهم

غير انتفاعي

انبوزن زهرا

از صالح آباد

2 سال

غير انتفاعي

متین فرد هدیه

از مشهد

2 سال

غير انتفاعي

بنی عامریان محمد امین

از كرمانشاه

2 سال

غير انتفاعي

پور بهرام علیرضا

از خواف

2 سال از يازدهم

غير انتفاعي

حسینی سپیده سادات

از بيرجند

2 سال

غير انتفاعي

فداکار ثانی رضا

از جغتاي

2 سال

غير انتفاعي

پردل سجاد

از مشهد

1 سال از دوازدهم

غير انتفاعي

حسینی سید محمد مهدی

از مشهد

1 سال

غير انتفاعي

اکرامی سحر

از ياسوج

1 سال

غير انتفاعي

هیهات امیرحسین

از مشهد

1 سال

غير انتفاعي

نجم الدینی ریحانه

از استهبان

1 سال

غير انتفاعي
6/6/2023 4:19:38 AM
Menu