قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی تاريخ اسلام

3 نفر قبولی های دانشگاه ميبد در رشته ی تاريخ اسلام
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر

تاريخ اسلام-دانشگاه ميبد

خیراللهی فاطمه

از يزد

3 سال از دهم

روزانه

دهقان منگاباد مرضیه

از مهريز

2 سال از يازدهم

روزانه

مقنی پور معین

از اصفهان

2 سال از يازدهم

روزانه
6/10/2023 6:57:17 PM
Menu