قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی آموزش تربيت بدني

1 نفر قبولی های پرديس بنت الهدي صدر - بوشهر در رشته ی آموزش تربيت بدني
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
6/10/2023 7:18:56 PM
Menu