قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی تربيت بدني و علوم ورزشي

1 نفر قبولی های پرديس شهيد چمران - تهران در رشته ی تربيت بدني و علوم ورزشي
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

تربيت بدني و علوم ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي-پرديس شهيد چمران - تهران

سنگ سفیدی علی

از وردآورد

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان
6/2/2023 4:18:05 AM
Menu